ليست كتاب هاي رياض خراط
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
تنش های برجا و ژئومکانیک مخاز ...
  • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

آسفالتین و واکس
  • انتشارات ستایش به سفارش شرکت ن ...

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

ازدیاد برداشت نفت
  • نهر دانش

۱۹۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰

ازدیاد برداشت نفت جلد اول (ترج ...
  • انتشارات ستایش

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰

ازدیاد برداشت نفت جلد دوم(ترجم ...
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

اصول موازنه مواد و انرژی در مه ...
  • دانشگاه شهید باهنر

۴۳۰۰۰ ۴۳۰۰۰

مدلسازی ریاضی در مهندسی شیمی و ...
  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تک ...

۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰