كتابهاي جديد

خودآموز سريع مهندسي خطوط لوله


رعايت دستورالعمل‌ها و استانداردها در تمام بحث‌هاي صنعتي، ضامن رشد كيفيت و ارتقاء توانمندي در سطح ملي و بين‌المللي است. كتاب حاضر، از سري كتاب‌هاي «خودآموز سريع» مي‌باشد كه بدون شك از شناخته‌ترين كتاب‌هاي راهنماي استانداردها است؛ و به همه‌ي دست‌اندركاران و كساني كه خود را براي ورود به عرصه‌ي مربوطه آماده مي‌كنند، كمك مي‌كند تا با به كارگيري اصول و دستورالعمل‌هاي مورد قبول بين‌المللي، در انجام وظايف خود پيشرفت روزافزون داشته باشند. نكته قابل توجه اين است كه اين كتاب، علاوه بر اينكه به بخش‌هاي فني پرداخته است، مواردي همچون سازماندهي كار، مسئوليت‌ها، اختيارات و ايمني حين كار را نيز در نظر داشته است. همان طور كه متخصصان بر اين امر واقفند، بسياري از مشكلات كار در حين اجراي پروژه‌هاي صنعتي در اثر بي‌توجهي به اين موارد است.
 
قیمت: 84000ریال
خودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوش


اين كتاب به عنوان راهنماي سريع و آسان براي بازرسي جوش تاليف شده است. كتاب‌هاي¬زيادي وجود دارند كه تمام جوانب جوشكاري را پوشش مي‌دهند؛ اما يافتن كتابي كه به‌طور خاص، الزامات بازرسي جوش را بيان كند مشكل است. در اين كتاب به‌صورت جزيي به عناوين پرداخته نشده، زيرا فرض بر آن بوده كه خواننده قادر خواهد بود كتاب‌هايي را با جزئيات كامل در مورد موضوعات دلخواه خود پيدا كند. آنچه را كه در اين اثر خواهيد يافت درك ابتدايي از موضوعات مختلف مرتبط با جوشكاري و بازرسي جوش است. در بسياري از موارد، عمق دانسته‌ها و اطلاعات موردنياز براي هر موضوع خاص مرتبط با جوشكاري به الزامات و نيازهاي آن صنعت خاص وابسته مي‌باشد. به هر حال در تمام حالات نقش بازرس ارائه تضمين از انجام جوش مطابق با دستورالعمل‌هاي يك كد و آزمايش آنهاست. منظور از مطابقت با كد رعايت تمام الزامات در مورد عيب مشخص شده در كد مي‌باشد. اين اثر به عنوان يك كتاب آموزشي پيش‌دوره‌ي مفيد كه اطلاعات مورد انتظار را پوشش مي‌دهد به حساب آورد.
 
قیمت: 80000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

چگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)كنترل فوران چاه هاي نفت و گازگفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشه

ترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)بهينه سازي حفارياصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)

ازدياد برداشت كاربردي نفت سنگين (فاروق علي)شناسايي كاني هاي رسي به روش طيف سنجي پراش پرتو ايكافزايش توليد چاه محور - مشكلات توليد، علت يابي و ا