كتابهاي جديد

زمين شناسي عمومي- GENERAL GEOLOGY


اين كتاب اعمال زمين‌شناسي را در سطح زمين و در داخل آن شرح داده و تاريخ پوستۀ جامد زمين را خلاصه كرده و سن زمين‌شناسي را نيز تشريح مي‌نمايد. به منظور اين كه خوانندگان به ميزان بيشتري اعمال زمين‌شناسي را درك نمايند، مؤلفان مسائلي از ستاره‌شناسي و جغرافياي فيزيكي را پيش كشيده و راجع‌به موقعيت زمين در فضا و همچنين فرضيه‌هاي گوناگون مربوط به منشأ زمين بحث مي‌كنند. هدف كتاب آن است كه به مردم بياموزد كه كاني‌هاي سازندۀ سنگ‌هاي معدني و نيز كاني‌ها و سنگ‌هاي ديگر را بشناسند، قطب‌نماهاي زمين‌شناسي را بكار ببرند، نقشه‌هاي زمين‌شناسي را بخوانند و مقاطع زمين‌شناسي را ترسيم كنند.
 
قیمت: 200000ریال
زمين شناسي ساختماني- STRUCTURAL GEOLOGY


اين كتاب با عنوان "زمين‌شناسي ساختماني" مباني زمين‌شناسي، شكل‌هاي اوّليه و ثانويۀ سنگ‌هاي تشكيل‌دهندة پوستۀ جامد زمين، اعم از رسوبي، آذرين و دگرگوني را به‌صورت خلاصه بيان نموده و اصول اساسي فيزيك تكتونيك (ساخت شكل‌هاي ساختماني زمين) را خلاصه نموده و مكانيسم‌هاي اصلي چين‌خوردگي و گُسل زمين را بيان مي‌دارد. در اين اثر طبقه‌بندي شكل‌هاي ساختماني و فرآيندهاي حاكم بر تركيب‌هاي تاريخي، مكانيكي و ناحيه‌اي آنها موردبحث قرار گرفته و يك فصل از كتاب به توصيف تغيير شكل‌هاي غيرتكتونيك اختصاص يافته است.
 
قیمت: 150000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

آزمايشگاه مهندسي حفاريخودآموز سريع مهندسي خطوط لولهخودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوش

چگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)كنترل فوران چاه هاي نفت و گازگفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشه

ترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)بهينه سازي حفارياصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)