فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

         شماره حساب و شماره کارت جهت واریز وجه :

              1- شماره حساب بانک ملت 4859165123 و شماره کارت 8991-8402-3379-6104 به نام آقای علی اکبر حائری

              2- شماره کارت بانک رسالت 4774-4272-7210-5041 به نام آقای علی اکبر حائری