كتابهاي جديد

كاربرد زمين آمار در مدلسازي و توصيف مخازن


اين كتاب در قالب گردآوري و تدوين موضوعات مرتبط با مدلسازي و توصيف مخازن هيدروكربوري، تلاش نموده تا با بهره گيري از منابع علمي معتبر و تكنيك هاي به روز شده، سازوكار توصيف و تخمين پارامترهاي مخزن را به روش زمين آماري فراهم نمايد. اين اثر شامل ده فصل است. طي فصل هاي اول تا پنجم، مباني آمار و زمين آمار با تاكيد بر روش ها و نتايج مدلسازي در مخازن نفت و گاز معرفي شده اند. در ادامه گفتارهاي تخصصي جريان سيال، ارتقاء مقياس و تطابق مدلهاي زمين آماري با يافته هاي ديناميكي به تفصيل بررسي گرديده اند. علاوه بر طرح موضوعات نظري، مطالعات موردي متعدد در قالب تمرينات فصل نهم ارائه و پاسخگويي به آنها به شيوه مصور و گام به گام انجام شده است. در خاتمه نيز،برخي از نتايج موردنظر كتاب، طي مباحث اختصاري فصل دهم، جمع بندي و تقديم حضور مخاطبان شده است.
 
قیمت: 380000ریال
كتاب جامع خوردگي در صنايع نفت و گاز (جلد اول)


 
قیمت: 700000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

جستاري در شركت هاي اكتشاف و توليد؛ از تأسيس تا مديمفاهيم مخازن شيل گازيمتان لايه زغال سنگ (CBM):از اكتشاف تا بهره برداري

مباني تكميل چاهحقوق نفت و گازخواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار-

مهندسي عايق و فشار قويازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)