كتابهاي جديد

ازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)


كتاب ازدياد برداشت نفت “Enhanced Oil Recovery” شامل هشت فصل مي‌باشد. كه در جلد دوم، فصول پنجم تا هشتم ترجمه شده است. فصل اول مقدمه‌اي بر انواع فرآيندهاي ازدياد برداشت نفت و توضيح كلي در خصوص اين روش‌ها ارائه مي‌كند. فصل دوم محاسبات جابه‌جايي ميكروسكوپيك و فصل سوم مربوط به سيستم‌هاي جابه‌جايي خطي مي‌باشد. در فصل چهارم، محاسبات جابه‌جايي ماكروسكوپيك ارائه مي‌شود. فصل‌هاي پنجم و ششم به ترتيب فرآيندهاي كنترل پويايي و فرآيندهاي جابه‌جايي امتزاجي شرح داده شده‌اند. فصل هفتم شامل سيل‌زني شيميايي است. فصل آخر نيز فرآيند‌هاي بازيافت گرمايي توصيف مي‌كند.
 
قیمت: 600000ریال
ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)


كتاب ازدياد برداشت نفت “Enhanced Oil Recovery” شامل هشت فصل مي‌باشد. كه در جلد اول، فصول اول تا پنجم ترجمه شده است. فصل اول مقدمه‌اي بر انواع فرآيندهاي ازدياد برداشت نفت و توضيح كلي در خصوص اين روش‌ها ارائه مي‌كند. فصل دوم محاسبات جابه‌جايي ميكروسكوپيك و فصل سوم مربوط به سيستم‌هاي جابه‌جايي خطي مي‌باشد. در فصل چهارم، محاسبات جابه‌جايي ماكروسكوپيك ارائه مي‌شود. فصل‌هاي پنجم و ششم به ترتيب فرآيندهاي كنترل پويايي و فرآيندهاي جابه‌جايي امتزاجي شرح داده شده‌اند. فصل هفتم شامل سيل‌زني شيميايي است. فصل آخر نيز فرآيند‌هاي بازيافت گرمايي توصيف مي‌كند.
 
قیمت: 450000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

كاربرد تكنولوژي ليزر Pullsed nd:yag در حفاري چاه هنمودارگيري نگارهاي توليد و آموزش نرم‌افزار Emeraudروش‌هاي ازدياد برداشت نفت‌سنگين و ماسه‌هاي قيري

مباني و استراتژي هاي شركت‌هاي اكتشاف و توليد مباني مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد ارزيابي و تمهندسي مخزن - مباني، مديريت و شبيه سازي در مخازن م

فرهنگ واژگان نفت و گاز (دوره چهار جلدي)سيالات حفاري زمين گرماييآموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)