حقوق نفت و گازخواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار- مهندسي عايق و فشار قويازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)

ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)كاربرد تكنولوژي ليزر Pullsed nd:yag در حفاري چاه هنمودارگيري نگارهاي توليد و آموزش نرم‌افزار Emeraudروش‌هاي ازدياد برداشت نفت‌سنگين و ماسه‌هاي قيري

مباني و استراتژي هاي شركت‌هاي اكتشاف و توليد مباني مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد ارزيابي و تمهندسي مخزن - مباني، مديريت و شبيه سازي در مخازن مفرهنگ واژگان نفت و گاز (دوره چهار جلدي)

سيالات حفاري زمين گرماييآموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)مهندسي حفاري كاربردي (جلد دوم) فصول 5 و 6 و 7 و 8 زمين شناسي عمومي- GENERAL GEOLOGY

زمين شناسي ساختماني- STRUCTURAL GEOLOGYآزمايشگاه مهندسي حفاريخودآموز سريع مهندسي خطوط لولهخودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوش

چگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)كنترل فوران چاه هاي نفت و گازگفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشهترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)

بهينه سازي حفارياصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)ازدياد برداشت كاربردي نفت سنگين (فاروق علي)شناسايي كاني هاي رسي به روش طيف سنجي پراش پرتو ايك

افزايش توليد چاه محور - مشكلات توليد، علت يابي و ازمين آمار كاربردي در توصيف مخازنمرجع آموزش نرم افزار PROSPER (با DVD)مرجع آموزش تصويري نرم افزار Drilling Office (با DV

استخراج فلزات با فرآيندهاي هيدرومتالورژياصول طراحي مخازن همزن دارآناليز داده هاي لرزه اي (OZ YILMAZ)- جلد اولطراحي شكاف هيدروليكي

خواص سيال ها و سنگ هاي مخزن (طارق احمد)- جلد سوم جريان سيال در محيط متخلخلبرنامه نويسي با نرم افزار MATLAB در مهندسي نفت (با مديريت بحران در فوران چاه هاي نفت و گاز

مغزه گيري (مباني مغزه گيري در صنعت نفت)مهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوريآشنايي با مهندسي شيمياصول مهندسي حفاري (تجديد چاپ)

مهندسي بهره برداري نفت و گاز طبيعي (ترجمه Petroleمرجع آموزش كاربردي نرم افزار Petrell (با CD) حفاري انحرافي پيشرفتهمباني چاه آزمايي با رويكردي بر اندازه گيري هاي درو

اسيدكاري در چاه هاي ميادين نفتي و گازيزمين شناسي نفت و آشنايي با مهندسي نفت زمين شناسي فيزيكي (عمومي) - با CDمهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (ترجمه قلم بر

كنترل آلودگي در واحدهاي نفت، گاز و پتروشيميآموزش كاربردي نرم افزار Log Plot (با CD)شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (بامقدمه اي بر مهندسي مخازن نفت (جلد اول) - زولوتخين

English for Petroleum Engineersاكتشاف هيدروكربن با استفاده از تكنيك AVO در داده هكاهنده هاي سرچاهي و معادله هاي آن ها مقدمه اي بر مهندسي حفاري

توصيف چينه نگاري مخزن - كتاب مرجع اكتشاف نفت و توآموزش نر م افزار Drilling Office (طراحي و مهندسي عمهندسي مته هاي حفاريتكنولوژي حفاري (ويرايش دوم)

مديريت توليد آب در مخازن نفت و گاز تنش هاي برجا و ژئومكانيك مخازن هيدروكربوريمباني نظري و كاربردي عمليات چاه آزمايي با آموزش نرپتروفيزيك (جبار تياب)

كاربرد مكانيك سنگ در مهندسي نفتاصول مهندسي مخازن شكافدار با رويكرد مشخصه سازي و اپتروفيزيك (Crain Petrophysical)دانشنامه واژگان ژئوفيزيك (دوره دو جلدي)

صد سال با صنعت Offshore در ايران و جهان سيستم هاي كنترل خطي (كتاب مرجع)سيال حفاري كاربرديطرح تكميل چاه (WELL COMPLETION)

حفاري جهت دار (اصول و مباني كاربردي)English for Petroleum Engineering Studentsاصول زمين شناسي ساختماني و زمين ساختتشريح مسائل كتاب جامع مهندسي مخازن هيدروكربوري (حل

خواص سنگ هاي مخازن نفت و گاز (پتروفيزيك)مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze تخمين مخازن در چاه هاي اكتشافيزمين شناسي و اكتشاف نفت به زبان ساده

ذخيره سازي هيدروكربن ها در مغارهاي نمكياصول مهندسي سيالات حفاريمرجع آموزش نرم افزار Geologسيستم هاي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (اكونومايد

مكانيك سنگمباني چاه پيمايي مهندسي بهره برداريتفسير داده هاي ژئوفيزيكي در مهندسي نفت و گاز

يون زدايي از آب و فرآيندهاي شيميايي (با استفاده ازخواص سنگ هاي مخازن نفت و گازاطلس دروس اختصاصي كنكور مهندسي نفت مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشي بر مدل سازي

آزمايشگاه خواص سنگ و سيال مخزنمرجع آموزش نرم افزار Eclipse 100, PVTi, Flogrid & كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در علوم مهندسيشيمي هتروسيكل

تشريح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخاكليات اقتصاد و مهندسي در صنايع نفت (نفت-پالايش-پتراصول مهندسي و عمليات كنترل فوران و مهار چاه هاي نفاصول مهندسي مخزن (2)

خطوط لوله دريايياصول چاه نگاري (چاه پيمايي و نمودارگيري از چاه)خواص سنگ مخازن هيدروكربوريمهندسي حفاري در ميادين نفتي (1)

اصول مهندسي بهره برداري (طارق 2)خواص سنگ و جريان سيال در مخازن هيدروكربوري (طارق ا كابل هاي قدرت زيردرياييژئوفيزيك ميداني (جان ميلسوم)

مدارهاي الكتريكي جريان متناوب چاه آزمايي (برداروت) اصول جريان سيالات چندفازي در محيط هاي متخلخل (مارچاه آزمايي كاربردي

آسفالتينآسفالتين و واكستف جوشي در فاز مايعمهندسي مخازن گاز ميعاني-اصول مهندسي مخزن (4)

اصول مديريت مخازن هيدروكربورياصول مهندسي مخزن (1) به انضمام خواص سنگ و سيال مخااصول مدل سازي و شبيه سازي مخازن هيدروكربورياصول مهندسي مخازن هيدروكربوري - طارق احمد 1

نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي حفاري نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي بهره برداراصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد سوماصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد دوم

اصول مدل سازي زمين آماري جريان سيالها در محيطهاي مچاه نگاري پيشرفتهاصول پتروفيزيكاصول چاه پيمايي

مسائل كاربردي در ژئوفيزيك اكتشافياصول چاه آزمايي (ويرايش جديد)چاه آزمايي - جان ليفشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخازن (PVT علي

خواص سيالات مخازن هيدروكربوري (PVT‌ مك كين) اصول مطالعه يكپارچه مخازن هيدروكربوريمرجع آموزش برنامه‌نويسي به زبان Cاصول و مباني سيستمهاي هيدروليك صنعتي

تجهيزات دكل حفارياصول مهندسي بهره‌برداري و توليد - جلد اولاصول جريان سيالات دوفازي