خودآموز سريع مهندسي خطوط لولهخودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوشچگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)كنترل فوران چاه هاي نفت و گاز

گفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشهترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)بهينه سازي حفارياصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)

ازدياد برداشت كاربردي نفت سنگين (فاروق علي)شناسايي كاني هاي رسي به روش طيف سنجي پراش پرتو ايكافزايش توليد چاه محور - مشكلات توليد، علت يابي و ازمين آمار كاربردي در توصيف مخازن

مرجع آموزش نرم افزار PROSPER (با DVD)مرجع آموزش تصويري نرم افزار Drilling Office (با DVاستخراج فلزات با فرآيندهاي هيدرومتالورژياصول طراحي مخازن همزن دار

آناليز داده هاي لرزه اي (OZ YILMAZ)- جلد اولطراحي شكاف هيدروليكي خواص سيال ها و سنگ هاي مخزن (طارق احمد)- جلد سوم جريان سيال در محيط متخلخل

برنامه نويسي با نرم افزار MATLAB در مهندسي نفت (با مديريت بحران در فوران چاه هاي نفت و گازمغزه گيري (مباني مغزه گيري در صنعت نفت)مهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوري

آشنايي با مهندسي شيمياصول مهندسي حفاري (تجديد چاپ) مهندسي بهره برداري نفت و گاز طبيعي (ترجمه Petroleمرجع آموزش نرم افزار Petrell (با CD)

حفاري انحرافي پيشرفتهمباني چاه آزمايي با رويكردي بر اندازه گيري هاي درواسيدكاري در چاه هاي ميادين نفتي و گازيزمين شناسي نفت و آشنايي با مهندسي نفت

زمين شناسي فيزيكي (عمومي) - با CDمهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (ترجمه قلم بركنترل آلودگي در واحدهاي نفت، گاز و پتروشيميآموزش كاربردي نرم افزار Log Plot (با CD)

شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (بامقدمه اي بر مهندسي مخازن نفت (جلد اول) - زولوتخينEnglish for Petroleum Engineersاكتشاف هيدروكربن با استفاده از تكنيك AVO در داده ه

كاهنده هاي سرچاهي و معادله هاي آن ها مقدمه اي بر مهندسي حفاري توصيف چينه نگاري مخزن - كتاب مرجع اكتشاف نفت و توآموزش نر م افزار Drilling Office (طراحي و مهندسي ع

مهندسي مته هاي حفاريتكنولوژي حفاري (ويرايش دوم)مديريت توليد آب در مخازن نفت و گاز تنش هاي برجا و ژئومكانيك مخازن هيدروكربوري

مباني نظري و كاربردي عمليات چاه آزمايي با آموزش نرپتروفيزيك (جبار تياب)كاربرد مكانيك سنگ در مهندسي نفتاصول مهندسي مخازن شكافدار با رويكرد مشخصه سازي و ا

پتروفيزيك (Crain Petrophysical)دانشنامه واژگان ژئوفيزيك (دوره دو جلدي) صد سال با صنعت Offshore در ايران و جهان سيستم هاي كنترل خطي (كتاب مرجع)

سيال حفاري كاربرديطرح تكميل چاه (WELL COMPLETION)حفاري جهت دار (اصول و مباني كاربردي)English for Petroleum Engineering Students

اصول زمين شناسي ساختماني و زمين ساختتشريح مسائل كتاب جامع مهندسي مخازن هيدروكربوري (حلخواص سنگ هاي مخازن نفت و گاز (پتروفيزيك)مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze

تخمين مخازن در چاه هاي اكتشافيزمين شناسي و اكتشاف نفت به زبان سادهذخيره سازي هيدروكربن ها در مغارهاي نمكياصول مهندسي سيالات حفاري

مرجع آموزش نرم افزار Geologسيستم هاي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (اكونومايدمكانيك سنگمباني چاه پيمايي

مهندسي بهره برداريتفسير داده هاي ژئوفيزيكي در مهندسي نفت و گازخواص سنگ هاي مخازن نفت و گازاطلس دروس اختصاصي كنكور مهندسي نفت

مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشي بر مدل سازي آزمايشگاه خواص سنگ و سيال مخزنمرجع آموزش نرم افزار Eclipse 100, PVTi, Flogrid & كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در علوم مهندسي

شيمي هتروسيكلتشريح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخاكليات اقتصاد و مهندسي در صنايع نفت (نفت-پالايش-پتراصول مهندسي و عمليات كنترل فوران و مهار چاه هاي نف

اصول مهندسي مخزن (2)كابل هاي قدرت زيردرياييخطوط لوله دريايياصول چاه نگاري (چاه پيمايي و نمودارگيري از چاه)

خواص سنگ مخازن هيدروكربوريمهندسي حفاري در ميادين نفتي (1)اصول مهندسي بهره برداري (طارق 2)خواص سنگ و جريان سيال در مخازن هيدروكربوري (طارق ا

ژئوفيزيك ميداني مدارهاي الكتريكي جريان متناوب چاه آزمايي (برداروت) اصول جريان سيالات چندفازي در محيط هاي متخلخل (مار

چاه آزمايي كاربرديآسفالتينآسفالتين و واكستف جوشي در فاز مايع

مهندسي مخازن گاز ميعاني-اصول مهندسي مخزن (4)اصول مديريت مخازن هيدروكربورياصول مهندسي مخزن (1) به انضمام خواص سنگ و سيال مخااصول مدل سازي و شبيه سازي مخازن هيدروكربوري

اصول مهندسي مخازن هيدروكربوري - طارق احمد 1نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي حفاري نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي بهره برداراصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد سوم

اصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد دومچاه نگاري پيشرفتهاصول پتروفيزيكاصول چاه پيمايي

مسائل كاربردي در ژئوفيزيك اكتشافياصول چاه آزماييچاه آزمايي - جان ليفشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخازن

خواص سيالات مخازن هيدروكربوري اصول مطالعه يكپارچه مخازن هيدروكربوريمرجع آموزش برنامه‌نويسي به زبان Cاصول و مباني سيستمهاي هيدروليك صنعتي

تجهيزات دكل حفارياصول مهندسي بهره‌برداري و توليد - جلد اولاصول جريان سيالات دوفازي