كتاب جامع خوردگي در صنايع نفت و گاز (جلد اول)جستاري در شركت هاي اكتشاف و توليد؛ از تأسيس تا مديمفاهيم مخازن شيل گازيمتان لايه زغال سنگ (CBM):از اكتشاف تا بهره برداري

مباني تكميل چاهحقوق نفت و گازخواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار- مهندسي عايق و فشار قوي

ازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)كاربرد تكنولوژي ليزر Pullsed nd:yag در حفاري چاه هنمودارگيري نگارهاي توليد و آموزش نرم‌افزار Emeraud

روش‌هاي ازدياد برداشت نفت‌سنگين و ماسه‌هاي قيري مباني و استراتژي هاي شركت‌هاي اكتشاف و توليد مباني مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد ارزيابي و تمهندسي مخزن - مباني، مديريت و شبيه سازي در مخازن م

فرهنگ واژگان نفت و گاز (دوره چهار جلدي)سيالات حفاري زمين گرماييآموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)مهندسي حفاري كاربردي (جلد دوم) فصول 5 و 6 و 7 و 8

زمين شناسي عمومي- GENERAL GEOLOGYزمين شناسي ساختماني- STRUCTURAL GEOLOGYآزمايشگاه مهندسي حفاريخودآموز سريع مهندسي خطوط لوله

خودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوشچگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)كنترل فوران چاه هاي نفت و گازگفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشه

ترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)بهينه سازي حفارياصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)ازدياد برداشت كاربردي نفت سنگين (فاروق علي)

شناسايي كاني هاي رسي به روش طيف سنجي پراش پرتو ايكافزايش توليد چاه محور - مشكلات توليد، علت يابي و ازمين آمار كاربردي در توصيف مخازنمرجع آموزش نرم افزار PROSPER (با DVD)

مرجع آموزش تصويري نرم افزار Drilling Office (با DVاستخراج فلزات با فرآيندهاي هيدرومتالورژياصول طراحي مخازن همزن دارآناليز داده هاي لرزه اي (OZ YILMAZ)- جلد اول

طراحي شكاف هيدروليكي خواص سيال ها و سنگ هاي مخزن (طارق احمد)- جلد سوم جريان سيال در محيط متخلخلبرنامه نويسي با نرم افزار MATLAB در مهندسي نفت (با

مديريت بحران در فوران چاه هاي نفت و گازمغزه گيري (مباني مغزه گيري در صنعت نفت)مهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوريآشنايي با مهندسي شيمي

اصول مهندسي حفاري (تجديد چاپ) مهندسي بهره برداري نفت و گاز طبيعي (ترجمه Petroleمرجع آموزش كاربردي نرم افزار Petrell (با CD) حفاري انحرافي پيشرفته

مباني چاه آزمايي با رويكردي بر اندازه گيري هاي درواسيدكاري در چاه هاي ميادين نفتي و گازيزمين شناسي نفت و آشنايي با مهندسي نفت زمين شناسي فيزيكي (عمومي) - با CD

مهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (ترجمه قلم بركنترل آلودگي در واحدهاي نفت، گاز و پتروشيميآموزش كاربردي نرم افزار Log Plot (با CD)شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (با

مقدمه اي بر مهندسي مخازن نفت (جلد اول) - زولوتخينEnglish for Petroleum Engineersاكتشاف هيدروكربن با استفاده از تكنيك AVO در داده هكاهنده هاي سرچاهي و معادله هاي آن ها

مقدمه اي بر مهندسي حفاري توصيف چينه نگاري مخزن - كتاب مرجع اكتشاف نفت و توآموزش نر م افزار Drilling Office (طراحي و مهندسي عمهندسي مته هاي حفاري

تكنولوژي حفاري (ويرايش دوم)مديريت توليد آب در مخازن نفت و گاز تنش هاي برجا و ژئومكانيك مخازن هيدروكربوريمباني نظري و كاربردي عمليات چاه آزمايي با آموزش نر

پتروفيزيك (جبار تياب)كاربرد مكانيك سنگ در مهندسي نفتاصول مهندسي مخازن شكافدار با رويكرد مشخصه سازي و اپتروفيزيك (Crain Petrophysical)

دانشنامه واژگان ژئوفيزيك (دوره دو جلدي) صد سال با صنعت Offshore در ايران و جهان سيستم هاي كنترل خطي (كتاب مرجع)سيال حفاري كاربردي

طرح تكميل چاه (WELL COMPLETION)حفاري جهت دار (اصول و مباني كاربردي)English for Petroleum Engineering Studentsاصول زمين شناسي ساختماني و زمين ساخت

تشريح مسائل كتاب جامع مهندسي مخازن هيدروكربوري (حلخواص سنگ هاي مخازن نفت و گاز (پتروفيزيك)مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze تخمين مخازن در چاه هاي اكتشافي

زمين شناسي و اكتشاف نفت به زبان سادهذخيره سازي هيدروكربن ها در مغارهاي نمكياصول مهندسي سيالات حفاريمرجع آموزش نرم افزار Geolog

سيستم هاي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (اكونومايدمكانيك سنگمباني چاه پيمايي مهندسي بهره برداري

تفسير داده هاي ژئوفيزيكي در مهندسي نفت و گازيون زدايي از آب و فرآيندهاي شيميايي (با استفاده ازخواص سنگ هاي مخازن نفت و گازاطلس دروس اختصاصي كنكور مهندسي نفت

مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشي بر مدل سازي آزمايشگاه خواص سنگ و سيال مخزنمرجع آموزش نرم افزار Eclipse 100, PVTi, Flogrid & كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در علوم مهندسي

شيمي هتروسيكلتشريح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخاكليات اقتصاد و مهندسي در صنايع نفت (نفت-پالايش-پتراصول مهندسي و عمليات كنترل فوران و مهار چاه هاي نف

اصول مهندسي مخزن (2)خطوط لوله دريايياصول چاه نگاري (چاه پيمايي و نمودارگيري از چاه)خواص سنگ مخازن هيدروكربوري

مهندسي حفاري در ميادين نفتي (1)اصول مهندسي بهره برداري (طارق 2)خواص سنگ و جريان سيال در مخازن هيدروكربوري (طارق ا كابل هاي قدرت زيردريايي

ژئوفيزيك ميداني (جان ميلسوم) مدارهاي الكتريكي جريان متناوب چاه آزمايي (برداروت) اصول جريان سيالات چندفازي در محيط هاي متخلخل (مار

چاه آزمايي كاربرديآسفالتينآسفالتين و واكستف جوشي در فاز مايع

مهندسي مخازن گاز ميعاني-اصول مهندسي مخزن (4)اصول مديريت مخازن هيدروكربورياصول مهندسي مخزن (1) به انضمام خواص سنگ و سيال مخااصول مدل سازي و شبيه سازي مخازن هيدروكربوري

اصول مهندسي مخازن هيدروكربوري - طارق احمد 1نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي حفاري نكات كليدي و مجموعه سوالات اصول مهندسي بهره برداراصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد سوم

اصول مهندسي بهره برداري و توليد - جلد دوماصول مدل سازي زمين آماري جريان سيالها در محيطهاي مچاه نگاري پيشرفتهاصول پتروفيزيك

اصول چاه پيمايي مسائل كاربردي در ژئوفيزيك اكتشافياصول چاه آزمايي (ويرايش جديد)چاه آزمايي - جان لي

فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخازن (PVT علي خواص سيالات مخازن هيدروكربوري (PVT‌ مك كين) اصول مطالعه يكپارچه مخازن هيدروكربوريمرجع آموزش برنامه‌نويسي به زبان C

اصول و مباني سيستمهاي هيدروليك صنعتيتجهيزات دكل حفارياصول مهندسي بهره‌برداري و توليد - جلد اولاصول جريان سيالات دوفازي