ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۴۳)
صفحه ۱ از ۱۲
اصول جریان سیالات چندفازی در ...
 • انتشارات ستایش

۲۳۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰

اصول مطالعه یکپارچه مخازن هید ...
 • انتشارات ستایش

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰

تنش های برجا و ژئومکانیک مخاز ...
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

توصیف چینه نگاری مخزن کتاب مر ...
 • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰

چاه آزمایی (برداروت)
 • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰

حفاری انحرافی پیشرفته
 • انتشارات ستایش

۵۵۰۰۰۰ ۴۹۵۰۰۰

خواص سیال ها و سنگ های مخزن ( ...
 • انتشارات ستایش

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰

صد سال با صنعت Offshore در ای ...
 • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰

کابل های قدرت زیردریایی
 • انتشارات ستایش

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰

کاربرد زمین آمار در مدلسازی و ...
 • انتشارات ستایش

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰

مبانی و استراتژی های شرکت‌های ...
 • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

مدیریت بحران در فوران چاه های ...
 • انتشارات ستایش

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰